Back to TQF
Log in with PSU Passport
 
 

ข่าวประกาศ : ทุกวิทยาเขต
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด 

การจัดทำแผน มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส่งภายใน 20 มิถุนายน 2565
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ส่งภายใน 14 พฤศจิกายน 2565 
  • ภาคฤดูร้อน 3/2565 ส่งภายใน 10 เมษายน 2566 
การรายงานผลดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส่งภายใน 18 พฤศจิกายน 2565 
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ส่งภายใน 14 เมษายน 2566 
  • ภาคฤดูร้อน 3/2565 ส่งภายใน 30 มิถุนายน 2566

รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขอให้กรอกข้อมูลในระบบ Course Spec ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล

วีดีโอแนะนำการใช้งาน FacultyStaff / DepartmentStaff

ขั้นตอนที่ 4 Curriculum Mappingตัวอย่างการกรอกข้อมูลส่วนผลใน หมวดที่ 4 แผนการประเมินและปรับปรุงรายวิชา/ชุดวิชา


ดูรายละเอียด : คลิก


ข่าวประกาศ : วิทยาเขตภูเก็ต
คู่มือการใช้งานระบบ
อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์ (Lecturer/Agent) Version 2564

Plan

คู่มือจัดทำแผน

English Version

Result

คู่มือการจัดทำผล

English Version

อาจารย์/ตัวแทนอาจารย์ (Lecturer/Agent) Version 2565

Plan

คู่มือจัดทำแผน

Result

คู่มือการจัดทำผล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Endorse)

Endorse Manual

เจ้าหน้าที่ (Staff)

Staff Manual

ผู้บริหารระดับคณะ (Faculty Submitter)

Faculty Submitter Manual

ประธานหลักสูตร (Curriculum President)

Curriculum President Manual

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Course Spec.

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร " สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้"
โทร. 0 7428 9221, 0 7428 9222 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 9221, 9222)

มีปัญหาด้านการใช้งาน

ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th
ใช้งานได้ดีกับ
Download TeamViewer